Kashub's Code Barn - "tabliczka mnożenia"

podświetlone jako pascal (dodał(a) turek @ 2011-04-06 20:17:50)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program tabliczka_mnozenia;
uses crt;
var
    a, b, c, d, e, f: integer;
    poprawny, niepoprawny: string;
    znak: char;
label poczatek1, poczatek2;
begin
    {a, b = liczby losowane wykorzystywane w dzialaniach
    c = wynik przy dzialaniach podany przez uzytkownika
    d = wybrana ilosc przykladow do rozwiazania
    e = wynik ogolny wszystkich zadan w procentach
    f = numer zadania}
    randomize;
    poprawny:=('Wynik poprawny.');
    niepoprawny:=('Wynik niepoprawny, prawidlowy wynik to ');
    poczatek1:
    f:=0;
    e:=0;
    clrscr;
    writeln('*** Program do cwiczenia tabliczki mnozenia ***');
    writeln;
    writeln;
    writeln;
    poczatek2:
    writeln('Ile przykladow wyswietlic?');
    readln(d);
    writeln;
    if d<1 then
    begin
        writeln('Nie obliczyles nawet jednego przykladu! Sproboj obliczyc kilka.');
        writeln;
        goto poczatek2;
    end;
    for d:=1 to d do
    begin
        a:=random(10);
        b:=random(10);
        f:=f+1;
        writeln('Przyklad nr ', f);
        writeln(a, ' * ', b, ' = ?');
        write('Podaj wynik: ');
        read(c);
        if c=a*b then
        begin
            writeln(poprawny);
            e:=e+1;
        end
        else writeln(niepoprawny, a*b);
        writeln;
        readln;
    end;
    if e=0 then
    begin
        writeln('Nie rozwiazales ani jednego przykladu poprawnie! Sproboj jeszcze raz.');
        writeln;
        goto poczatek2;
    end
    else
    begin
        e:=e*100 div d;
        write('PODSUMOWANIE: Rozwiazales ', e, '% zadan poprawnie. ');
        if e < 50 then writeln('Jest to bardzo slaby wynik.') else
        if e < 90 then writeln('Moglo byc lepiej.') else
        if e < 100 then writeln('Prawie dobrze.') else
        if e = 100 then writeln('Idealnie!');
    end;
    writeln;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Nacisnij klawisz BACKSPACE, aby sprobowac ponownie lub ENTER, aby zakonczyc dzialanie programu.');
    znak:=readkey;
    if znak=chr(8) then goto poczatek1;
end.
| Wózki dla dzieci | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista Trójmiasto | | Skracacz linków | | Darmowe Blogi | | Przenieś bloga z onetu | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |