Kashub's Code Barn - "tabliczka mnożenia"

podświetlone jako oracle8 (dodał(a) turek @ 2011-04-06 20:17:50)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program tabliczka_mnozenia;
uses crt;
var
    a, b, c, d, e, f: INTEGER;
    poprawny, niepoprawny: string;
    znak: CHAR;
label poczatek1, poczatek2;
BEGIN
    {a, b = liczby losowane wykorzystywane w dzialaniach
    c = wynik przy dzialaniach podany przez uzytkownika
    d = wybrana ilosc przykladow DO rozwiazania
    e = wynik ogolny wszystkich zadan w procentach
    f = numer zadania}
    randomize;
    poprawny:=('Wynik poprawny.');
    niepoprawny:=('Wynik niepoprawny, prawidlowy wynik to ');
    poczatek1:
    f:=0;
    e:=0;
    clrscr;
    writeln('*** Program do cwiczenia tabliczki mnozenia ***');
    writeln;
    writeln;
    writeln;
    poczatek2:
    writeln('Ile przykladow wyswietlic?');
    readln(d);
    writeln;
    IF d<1 THEN
    BEGIN
        writeln('Nie obliczyles nawet jednego przykladu! Sproboj obliczyc kilka.');
        writeln;
        GOTO poczatek2;
    END;
    FOR d:=1 TO d DO
    BEGIN
        a:=random(10);
        b:=random(10);
        f:=f+1;
        writeln('Przyklad nr ', f);
        writeln(a, ' * ', b, ' = ?');
        WRITE('Podaj wynik: ');
        read(c);
        IF c=a*b THEN
        BEGIN
            writeln(poprawny);
            e:=e+1;
        END
        ELSE writeln(niepoprawny, a*b);
        writeln;
        readln;
    END;
    IF e=0 THEN
    BEGIN
        writeln('Nie rozwiazales ani jednego przykladu poprawnie! Sproboj jeszcze raz.');
        writeln;
        GOTO poczatek2;
    END
    ELSE
    BEGIN
        e:=e*100 div d;
        WRITE('PODSUMOWANIE: Rozwiazales ', e, '% zadan poprawnie. ');
        IF e < 50 THEN writeln('Jest to bardzo slaby wynik.') ELSE
        IF e < 90 THEN writeln('Moglo byc lepiej.') ELSE
        IF e < 100 THEN writeln('Prawie dobrze.') ELSE
        IF e = 100 THEN writeln('Idealnie!');
    END;
    writeln;
    writeln;
    writeln;
    writeln('Nacisnij klawisz BACKSPACE, aby sprobowac ponownie lub ENTER, aby zakonczyc dzialanie programu.');
    znak:=readkey;
    IF znak=CHR(8) THEN GOTO poczatek1;
END.
| Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Programista Trójmiasto | | Skracacz linków | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Przenieś bloga z onetu | | Smutne Opisy | | Pionowe opisy |