Kashub's Code Barn - "Odczytywanie"

podświetlone jako pascal (dodał(a) to ja @ 2009-03-31 19:19:32)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program cw4_15;
 
uses
 Crt;
 
const
 TajneHaslo = '6a6b6c';
 NazwaPliku = 'WOW.HKT';
 
var
 PodaneHaslo : String;
 F : Text;
 Wiersz : String;
 
function PodajHaslo : String;
{ Funkcja czyta haslo bez wyswietlania go na ekranie. }
var
 Haslo : String;
 Znak : Char;
begin
 Haslo := '';
 repeat
  Znak := ReadKey;
  if (Znak <> #13) then
  begin
   Write ('*');
   Haslo := Haslo + Znak;
  end;
 until Znak = #13;
 PodajHaslo := Haslo;
end; {----------------------------------- PodajHaslo -}
 
begin
 ClrScr;
 Write ('Podaj haslo: ');
 PodaneHaslo := PodajHaslo;
 Writeln;
 
 if PodaneHaslo = TajneHaslo then
  begin
 
  ClrScr;
 
  Assign (F, NazwaPliku);
  Reset (F);
 
  while not Eof(F) do
  begin
   Readln (F, Wiersz);
   Writeln (Wiersz)
  end;
 
  Close (F);
  Readln;
 
  Writeln ('Odpowiedz');
  ClrScr;
 
  Assign (F, NazwaPliku);
  Rewrite (F);
 
  repeat
   Readln (Wiersz);
   if Wiersz<>'' then
    Writeln (F, Wiersz);
  until Wiersz ='';
  Close (F);
  Writeln('Poprawnie');
  end else
   Writeln ('Nie jestes z grupy!!');
  Readln;
end.
 
 
 
| Sklepy internetowe | | Sklep z artykułami dla dzieci | | Opony całoroczne | | Opony letnie | | Opony motocyklowe | | Opony zimowe | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Blogi za darmo | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Wklejacz kodów |