Kashub's Code Barn - "aaa"

podświetlone jako cpp (dodał(a) aaa @ 2009-01-27 13:10:44)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include <fstream>
#include "calerf.h"
double D = 1;  //wspolczynnik ciepla
double t_max = 2; // max t (na osi y)
double x_max = 6*sqrt(D*t_max); // max na osi x
double lambda = 0.4; //lambda dla metody bezposredniej
using namespace std;
 
class metoda
{
 
  public:
    double **bezpo, **analit, **blad, *blad_max;
    metoda ();
    int ile_x;
    double h;
    double dt;
    int ile_t;
    void rozw_analityczne ();
    void klas_met_bezp ();
    void f_blad ();
    void zapis_do_pliku_m (char* nazwa, double** macierz);
    void zapis_do_pliku_w (char* nazwa, double* wektor);
 
};
 
metoda::metoda () //konstruktor wylicza przedzialy i alokuje pamiec na macierze rozwiazan
{
  ile_x = 40;
  h = x_max / ile_x;  
  dt = h*h*lambda / D;  
  ile_t = static_cast<int> ( (t_max/dt) + 1 );
 
  bezpo = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  bezpo[i] = new double[ile_x];
 
  analit = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  analit[i] = new double[ile_x]; 
 
  blad = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  blad[i] = new double[ile_x];    
 
  blad_max = new double[ile_t];
}
 
void metoda::rozw_analityczne ()
{
  double t = 0,x = 0;
  for (int j = 0; j < ile_t; j++)
  {
    for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
    {
      analit[j][i] = erfc (x / (2*sqrt(D*t))); //rozwiazanie analityczne
      x = x+h;
    }
  x = 0;
  t = t+dt;
  }
  zapis_do_pliku_m ("rozw_analityczne.txt", analit);
}
 
void metoda::klas_met_bezp ()
{
   double t = 0,x = 0;
   for(int j = 0; j<ile_x; j++) //warunek poczatkowy
   {
     bezpo[0][j]=0;
   }
   for( int i = 0; i < ile_t; i++ ) //warunek brzegowy dla x0
   {
     bezpo[i][0] = 1;
   }    
   for( int i = 0; i < ile_t; i++ ) //warunek brzegowy dla x ostatniego
   {
     bezpo[i][ile_x-1] = 0;
   }   
   for(int i=1; i<ile_t; i++)
   {  
      for (int j=1; j<ile_x; j++)
      {
        bezpo[i][j] =bezpo[i-1][j] + lambda*(bezpo[i-1][j-1] -2* bezpo[i-1][j] + bezpo[i-1][j+1]);    
      }
   }  
   zapis_do_pliku_m ("rozw_klasyczna_met_bezposrednia.txt", bezpo);
}
 
void metoda::f_blad ()
{
   double x = 0,t = 0;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
     {
       blad[j][i]=fabs(analit[j][i] - bezpo[j][i]);
       if (blad[j][i]>blad_max[j]) blad_max[j] = blad[j][i]; //blad bezwzgledny
       x=x+h;
     }
   t=t+dt;
   x=0;
   } 
   zapis_do_pliku_m ("blad_bezwzgledny_dla_KMB.txt", blad);  
   zapis_do_pliku_w ("blad_max_dla_KMB.txt", blad_max);
}
 
void metoda::zapis_do_pliku_m (char* nazwa, double** macierz)
{
   ofstream file( nazwa );
   double x = 0, t = 0;
   file<<nazwa<<", h = "<<h<<", dt = "<<dt<<endl<<endl;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     file<<"Dla poziomu czasowego = "<<t<<endl<<endl;
     for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
     {
       file<<"wartosc przestrzenna: "<<x<<",\t U(x,t) = "<<macierz[j][i]<<endl;
       x=x+h;
     }
   file<<"\n"<<endl;
   t = t+dt;
   x = 0;
   }
   file.close();   
}  
 
void metoda::zapis_do_pliku_w (char* nazwa, double* wektor)
{
   ofstream file( nazwa );
   double t = 0;
   file<<nazwa<<", dt = "<<dt<<endl<<endl;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     file<<"Dla poziomu czasowego = "<<t<<"\t blad_max = "<<wektor[j]<<endl;
     t = t+dt;
   }
   file.close();   
}
 
int main ()
{   
 
  metoda nowa;
  nowa.rozw_analityczne ();
  nowa.klas_met_bezp ();
  nowa.f_blad ();
 
  cout<<"Program rozwiazuje rownanie rozniczkowe czastkowe opisujace trasport ciepla"<<endl;
  cout<<"KLASYCZNA METODA BEZPOSREDNIA"<<endl<<endl;
  cout<<"Wzor rownania: dU(x,t) / dt = D d^2U(x,t) / dx^2"<<endl<<endl;
  cout<<"Wspolrzedna przestrzenna okreslona na zbiorze: [0; +nieskonczonosci)"<<endl;
  cout<<"Wspolrzedna czasowa okreslona na zbiorze: [0; t_max]"<<endl;
  cout<<"Warunek poczatkowy: U(x,0) = 0"<<endl;
  cout<<"Warunki brzegowe U(0,t) = 1, U(+nieskonczonosci,t) = 0"<<endl<<endl;;
  cout<<"t_max = 2, D = 1, lambda = 0.4 \nprzedzial nieskonczonosc zastapiony przedzialem >= od 6*sqrt(D*t_max)"<<endl;
  cout<<"Przedzial ten wynosi: "<<x_max<<endl<<endl;
  cout<<"Ilosc podzialow na osi x opisujacej przestrzej wybrano: "<<nowa.ile_x<<endl;
  cout<<"Wyliczony krok na osi przestrzennej h = "<<nowa.h<<endl;
  cout<<"Krok na osi czasowej wyliczono ze wzoru: lambda = D*dt/h^2 i wyniosl dt = "<<nowa.dt<<endl;
  cout<<"Ilosc podzialow na osi t opisujacej czas: "<<nowa.ile_t<<endl;
  cout<<"\n\n\nPoszczegolne wyniki dla kolejnych poziomow czasowych zapisano w plikach oraz blad bezwzgledy";
  cout<<" w porownaniu do rozwiazania analitycznego"<<endl; 
  system ("pause");
}
 
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Foteliki samochodowe | | Sklep z oponami | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Programista Trójmiasto | | Skracacz linków | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Wklejacz kodów | | Skróć link |