Kashub's Code Barn - "aaa"

podświetlone jako cpp (dodał(a) aaa @ 2009-01-27 13:01:59)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include <fstream>
#include "calerf.h"
void rozw_analityczne (double **analit,int ile_x, int ile_t, double h, double dt);
void lassonen(double **lasson,int ile_x, int ile_t, double h, double dt);
void blad (double **blad, double **analit, double **lasson,int ile_x, int ile_t, double h, double dt);
void thomas( double *a, double *d, double *c, double *b, double *u, int n );
using namespace std;
 
double D = 1;  //wspolczynnik ciepla
double t_max = 2; // max t (na osi y)
double x_max = 6*sqrt(D*t_max); // max na osi x
double lambda = 1; //lambda dla metody bezposredniej
 
class metoda
{
 
  public:
    double **laasonen, **analit, **blad, *blad_max;
    metoda ();
    int ile_x;
    double h;
    double dt;
    int ile_t;
    void rozw_analityczne ();
    void rozw_laasonen ();
    void thomas ( double *up, double *diag, double *low, double *b, double *wyn);
    void f_blad ();
    void zapis_do_pliku_m (char* nazwa, double** macierz);
    void zapis_do_pliku_w (char* nazwa, double* wektor);
 
};
 
metoda::metoda () //konstruktor wylicza przedzialy i alokuje pamiec na macierze rozwiazan
{
  ile_x = 40;
  h = x_max / ile_x;  
  dt = h*h*lambda / D;  
  ile_t = static_cast<int> ( (t_max/dt) + 1 );
 
  laasonen = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  laasonen[i] = new double[ile_x];
 
  analit = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  analit[i] = new double[ile_x]; 
 
  blad = new double*[ile_t];
  for (int i=0;i<ile_t;i++)
  blad[i] = new double[ile_x];    
 
  blad_max = new double[ile_t];
}
 
void metoda::rozw_analityczne ()
{
  double t = 0,x = 0;
  for (int j = 0; j < ile_t; j++)
  {
    for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
    {
      analit[j][i] = erfc (x / (2*sqrt(D*t))); // rozwiazanie analityczne
      x = x+h;
    }
  x = 0;
  t = t+dt;
  }
  zapis_do_pliku_m ("rozw_analityczne_l.txt", analit);
}
 
void metoda::rozw_laasonen ()
{
   double x=0,t=0;
   double *up = new double[ile_x];
   double *b = new double[ile_x];
   double *low = new double[ile_x];
   double *diag = new double[ile_x];
   double *wyn = new double[ile_x];
   for( int i = 0; i < ile_x; i++ ) //warunek poczatkowy
     laasonen[0][i] = 0;
   for( int i = 0; i < ile_t; i++ ) // warunki brzegowe 
     laasonen[i][0] = 1;
   for( int i = 0; i < ile_t; i++ ) 
     laasonen[i][ile_x-1] = 0;
     /*Wypelnianie macierzy */
   for( int k = 1; k < ile_t; k++ )
   {
     up[0] = 0;
     diag[0] = 1;
     b[0] = laasonen[k-1][0];
 
     for( int i = 1; i < ile_x-1; i++ )
     {
        up[i] = lambda;
        diag[i] = -( 1 + (2*lambda) );
        low[i] = lambda;
        b[i] = -laasonen[k-1][i];
     }
 
     up[ile_x-1] = 0;
     diag[ile_x-1] = 1;
     b[ile_x-1] = laasonen[k-1][ile_x-1];
     thomas( up, diag, low, b, wyn);
     for( int i = 1; i < ile_x-1; i++ )
     laasonen[k][i] = wyn[i]; // wyliczenie wektora rozwiazan Thomasem i zapisanie do kolejnego wiersza
   }
   zapis_do_pliku_m ("rozw_metoda_laasonen.txt", laasonen);
}
 
void metoda::thomas( double *up, double *diag, double *low, double *b, double *wyn)
{
	int i;
	low[0] = low[0] / diag[0];				
	b[0] = b[0] / diag[0];				
	for( i = 1; i < ile_x; i++ )
  {
		double id = (diag[i] - low[i-1] * up[i]);	
		low[i] = low[i] / id;				
		b[i] = ( b[i] - b[i-1] * up[i] ) / id;
	}
	// wyliczanie wyniku
	wyn[ile_x - 1] = b[ile_x - 1];
	for( i = ile_x - 2; i >= 0; i-- )
		wyn[i] = b[i] - low[i] * wyn[i+1];
}
void metoda::f_blad ()
{
   double x = 0,t = 0;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
     {
       blad[j][i]=fabs(analit[j][i] - laasonen[j][i]);
       if (blad[j][i]>blad_max[j]) blad_max[j] = blad[j][i]; //blad bezwzgledny
       x=x+h;
     }
   t=t+dt;
   x=0;
   } 
   zapis_do_pliku_m ("blad_bezwzgledny_dla_laasonen.txt", blad);  
   zapis_do_pliku_w ("blad_max_dla_laasonen.txt", blad_max);
}
 
void metoda::zapis_do_pliku_m (char* nazwa, double** macierz)
{
   ofstream file( nazwa );
   double x = 0, t = 0;
   file<<nazwa<<", h = "<<h<<", dt = "<<dt<<endl<<endl;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     file<<"Dla poziomu czasowego = "<<t<<endl<<endl;
     for (int i = 0; i < ile_x ; i++)
     {
       file<<"wartosc przestrzenna: "<<x<<",\t U(x,t) = "<<macierz[j][i]<<endl;
       x=x+h;
     }
   file<<"\n"<<endl;
   t = t+dt;
   x = 0;
   }
   file.close();   
}
 
void metoda::zapis_do_pliku_w (char* nazwa, double* wektor)
{
   ofstream file( nazwa );
   double t = 0;
   file<<nazwa<<", dt = "<<dt<<endl<<endl;
   for (int j = 0; j < ile_t; j++)
   {
     file<<"Dla poziomu czasowego = "<<t<<"\t blad_max = "<<wektor[j]<<endl;
     t = t+dt;
   }
   file.close();   
}
 
int main ()
{   
  metoda nowa;
  nowa.rozw_analityczne ();
  nowa.rozw_laasonen ();
  nowa.f_blad ();
  cout<<"Program rozwiazuje rownanie rozniczkowe czastkowe opisujace trasport ciepla"<<endl;
  cout<<"METODA POSREDNIA LASSONEN ORAZ ALGORYTMEM THOMASA"<<endl<<endl;
  cout<<"Wzor rownania: dU(x,t) / dt = D d^2U(x,t) / dx^2"<<endl<<endl;
  cout<<"Wspolrzedna przestrzenna okreslona na zbiorze: [0; +nieskonczonosci)"<<endl;
  cout<<"Wspolrzedna czasowa okreslona na zbiorze: [0; t_max]"<<endl;
  cout<<"Warunek poczatkowy: U(x,0) = 0"<<endl;
  cout<<"Warunki brzegowe U(0,t) = 1, U(+nieskonczonosci,t) = 0"<<endl<<endl;;
  cout<<"t_max = 2, D = 1, lambda = 1 \nprzedzial nieskonczonosc zastapiony przedzialem >= od 6*sqrt(D*t_max)"<<endl;
  cout<<"Przedzial ten wynosi: "<<x_max<<endl<<endl;
  cout<<"Ilosc podzialow na osi x opisujacej przestrzej wybrano: "<<nowa.ile_x<<endl;
  cout<<"Wyliczony krok na osi przestrzennej h = "<<nowa.h<<endl;
  cout<<"Krok na osi czasowej wyliczono ze wzoru: lambda = D*dt/h^2 i wyniosl dt = "<<nowa.dt<<endl;
  cout<<"Ilosc podzialow na osi t opisujacej czas: "<<nowa.ile_t<<endl;
  cout<<"\n\n\nPoszczegolne wyniki dla kolejnych poziomow czasowych zapisano w plikach oraz blad bezwzgledy";
  cout<<" w porownaniu do rozwiazania analitycznego"<<endl;
  system ("pause");
}
 
 
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Sklep z oponami | | Opony letnie | | Opony specjalne | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Darmowe Blogi | | Przenieś bloga z onetu | | Wklejacz kodów | | Skracacz linków |