Kashub's Code Barn - "gvvnvb"

podświetlone jako text (dodał(a) hbgbhb @ 2022-12-13 18:47:02)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
using System.Diagnostics;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using Blowfish;
 
namespace WinFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      DieffieHellmanEncryptorAES.InitializeEncryptor();
 
      ET_DisplayMyPublicKey();
      ET_DisplayMyIV();
      DT_DisplayMyPublicKey();
      EF_DisplayMyPublicKey();
      EF_DisplayMyIV();
      DF_DisplayMyPublicKey();
      DieffieHellmanEncryptorBlowfish.InitializeEncryptor();
      ET_DisplayMyPublicKeyBf();
      ET_DisplayMyIVBf();
      DT_DisplayMyPublicKeyBf();
      EF_DisplayMyPublicKeyBf();
      EF_DisplayMyIVBf();
      DF_DisplayMyPublicKeyBf();
    }
 
    public static class DieffieHellmanEncryptorAES
    {
      private static Aes aes;
      private static ECDiffieHellmanCng diffieHellman;
 
      public static byte[] publicKey;
 
      public static void InitializeEncryptor()
      {
        aes = Aes.Create();
        diffieHellman = new ECDiffieHellmanCng();
        diffieHellman.KeyDerivationFunction = ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction.Hash;
        diffieHellman.HashAlgorithm = CngAlgorithm.Sha256;
        publicKey = diffieHellman.PublicKey.ToByteArray();
      }
 
      public static byte[] GetIV()
      {
        return aes.IV;
      }
 
 
 
 
      public static string EncryptText(string base64OtherPartyPublicKey, string textToEncrypt)
      {
 
        try
        {
          string base64encryptedText;
          byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
          CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
          byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
          aes.Key = derivedKey;
 
          // Create the streams used for encryption.
 
 
          using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream())
          {
            using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(msEncrypt, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write))
            {
              using (StreamWriter swEncrypt = new StreamWriter(csEncrypt))
              {
                //Write all data to the stream.
                swEncrypt.Write(textToEncrypt);
              }
              byte[] encryptedBytes = msEncrypt.ToArray();
              base64encryptedText = Convert.ToBase64String(encryptedBytes);
            }
          }
          return base64encryptedText;
 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
          return "";
        }
      }
 
      public static string DecryptText(string base64OtherPartyPublicKey, string base64OtherPartyIV, string base64TextToDecrypt)
      {
        try { 
        string decryptedText;
        byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        byte[] textToDecrypt = Convert.FromBase64String(base64TextToDecrypt);
        byte[] otherPartyIV = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyIV);
 
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        aes.Key = derivedKey;
        aes.IV = otherPartyIV;
 
        // Create the streams used for decryption.
        using (MemoryStream msDecrypt = new MemoryStream(textToDecrypt))
        {
          using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(msDecrypt, aes.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Read))
          {
            using (StreamReader srDecrypt = new StreamReader(csDecrypt))
            {
              // Read the decrypted bytes from the decrypting stream
              // and place them in a string.
              decryptedText = srDecrypt.ReadToEnd();
            }
          }
        }
        return decryptedText;
 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
          return "";
        }
      }
      public static void EncryptFile(string base64OtherPartyPublicKey, string fileToEncryptPath, string destinationFolder)
      {
        byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        FileInfo srcFile = new FileInfo(fileToEncryptPath);
        string outFilePath = Path.Combine(destinationFolder, srcFile.Name + ".enc");
 
        aes.Key = derivedKey;
 
        using (FileStream outFsEncrypt = new FileStream(outFilePath, FileMode.Create))
        {
          using (CryptoStream csEncrypt = new CryptoStream(outFsEncrypt, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write))
          {
            int count = 0;
            int offset = 0;
            int blockSizeBytes = aes.BlockSize / 8;
            byte[] data = new byte[blockSizeBytes];
            int bytesRead = 0;
 
            using (FileStream inFsEncrypt = new FileStream(srcFile.FullName, FileMode.Open))
            {
              do
              {
                count = inFsEncrypt.Read(data, 0, blockSizeBytes);
                offset += count;
                csEncrypt.Write(data, 0, count);
                bytesRead += blockSizeBytes;
              } while (count > 0);
            }
            csEncrypt.FlushFinalBlock();
          }
        }
      }
 
      public static void DecryptFile(string base64OtherPartyPublicKey, string base64OtherPartyIV, string fileToDecryptPath, string destinationFolder)
      {
        byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        byte[] otherPartyIV = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyIV);
 
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        FileInfo srcFile = new FileInfo(fileToDecryptPath);
        string outFilePath = Path.Combine(destinationFolder, "odszyfrowany_" + Path.ChangeExtension(srcFile.Name, ""));
 
        aes.Key = derivedKey;
        aes.IV = otherPartyIV;
 
        using (FileStream inFsDecrypt = new FileStream(srcFile.FullName, FileMode.Open))
        {
          using (FileStream outFsDecrypt = new FileStream(outFilePath, FileMode.Create))
          {
            int count = 0;
            int offset = 0;
 
            int blockSizeBytes = aes.BlockSize / 8;
            byte[] data = new byte[blockSizeBytes];
 
            using (CryptoStream csDecrypt = new CryptoStream(outFsDecrypt, aes.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write))
            {
              do
              {
                count = inFsDecrypt.Read(data, 0, blockSizeBytes);
                offset += count;
                csDecrypt.Write(data, 0, count);
              } while (count > 0);
 
              csDecrypt.FlushFinalBlock();
            }
          }
        }
      }
 
 
    } //koniec AES
 
    // poczatek blowfish
 
    public static class DieffieHellmanEncryptorBlowfish
    {
      private static BlowFish bf;
      private static ECDiffieHellmanCng diffieHellman;
 
      public static byte[] publicKey;
 
      public static void InitializeEncryptor()
      {
        bf = new BlowFish("04B915BA43FEB5B6");
        bf.SetRandomIV();
        diffieHellman = new ECDiffieHellmanCng();
        diffieHellman.KeyDerivationFunction = ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction.Hash;
        diffieHellman.HashAlgorithm = CngAlgorithm.Sha256;
        publicKey = diffieHellman.PublicKey.ToByteArray();
      }
      public static byte[] GetIV()
      {
        return bf.IV;
      }
      public static string EncryptText(string base64OtherPartyPublicKey, string textToEncrypt)
      {
        try
        {
          string base64encryptedText;
        byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        bf.key = derivedKey;
 
        string encryptedText = bf.Encrypt_CBC(textToEncrypt);
        byte[] encryptedBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(encryptedText);
        base64encryptedText = Convert.ToBase64String(encryptedBytes);
 
        return base64encryptedText;
 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
          return "";
        }
      }
 
      public static string DecryptText(string base64OtherPartyPublicKey, string base64OtherPartyIV, string base64TextToDecrypt)
      {
        try
        {
          string decryptedText;
        byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        byte[] textToDecryptBytes = Convert.FromBase64String(base64TextToDecrypt);
        string textToDecrypt = Encoding.UTF8.GetString(textToDecryptBytes);
        byte[] otherPartyIV = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyIV);
 
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        bf.key = derivedKey;
        bf.IV = otherPartyIV;
 
        decryptedText = bf.Decrypt_CBC(textToDecrypt);
 
        return decryptedText;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
          return "";
        }
      }
 
      public static void EncryptFile(string base64OtherPartyPublicKey, string fileToEncryptPath, string destinationFolder)
      {
        try
        {
          byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        FileInfo srcFile = new FileInfo(fileToEncryptPath);
        string outFilePath = Path.Combine(destinationFolder, srcFile.Name + ".enc");
 
        bf.key = derivedKey;
 
        byte[] bytesToEncrypt = File.ReadAllBytes(fileToEncryptPath);
        byte[] encryptedBytes = bf.Encrypt_CBC(bytesToEncrypt);
        File.WriteAllBytes(outFilePath, encryptedBytes);
 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
 
        }
      }
      public static void DecryptFile(string base64OtherPartyPublicKey, string base64OtherPartyIV, string fileToDecryptPath, string destinationFolder)
      {
        try
        {
          byte[] otherPartyPublicKey = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyPublicKey);
        byte[] otherPartyIV = Convert.FromBase64String(base64OtherPartyIV);
 
        CngKey key = CngKey.Import(otherPartyPublicKey, CngKeyBlobFormat.EccPublicBlob);
        byte[] derivedKey = diffieHellman.DeriveKeyMaterial(key); // Common secret
 
        FileInfo srcFile = new FileInfo(fileToDecryptPath);
        string outFilePath = Path.Combine(destinationFolder, "odszyfrowany_" + Path.ChangeExtension(srcFile.Name, ""));
 
        bf.key = derivedKey;
        bf.IV = otherPartyIV;
 
        byte[] encryptedBytes = File.ReadAllBytes(fileToDecryptPath);
        byte[] decryptedBytes = bf.Decrypt_CBC(encryptedBytes);
        File.WriteAllBytes(outFilePath, decryptedBytes);
 
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
 
        }
      }
    } //koniecblow
 
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
    private void btn_zaszyfruj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
    private void txt_wlasnyklpub_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
 
    }
 
    public void ET_DisplayMyPublicKey()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.publicKey);
      txt_wlasnyklpub.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
    public void ET_DisplayMyPublicKeyBf()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.publicKey);
      ET_my_public_key_inputBF.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
    public void ET_DisplayMyIV()
    {
      string base64MyIV = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.GetIV());
      txt_IV.Text = base64MyIV;
    }
 
    public void ET_DisplayMyIVBf()
    {
      string base64MyIV = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.GetIV());
      ET_iv_inputBF.Text = base64MyIV;
    }
 
 
    private void btn_kopiuj1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_wlasnyklpub.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(txt_wlasnyklpub.Text);
      }
    }
 
 
    public void DT_DisplayMyPublicKey()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.publicKey);
      txt_wlasnyklpubdeszyfr.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
 
    private void btn_zaszyfruj_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_dozaszfrowania.Text != "" && txt_klpubdrugiej.Text != "")
      {
        string textToEncrypt = txt_dozaszfrowania.Text;
        string otherPartyPublicKey = txt_klpubdrugiej.Text;
        string encryptedText = DieffieHellmanEncryptorAES.EncryptText(otherPartyPublicKey, textToEncrypt);
        txt_zaszyfrowany.Text = encryptedText;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Teskt do zaszyfrowania i klucz publiczny, nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void btn_odszyfruj_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_dodeszyfracji.Text != "" && txt_klpubdrugiejdeszyfr.Text != "" && txt_IVdrugiejdeszyfr.Text != "")
      {
        string textToDecrypt = txt_dodeszyfracji.Text;
        string partnerPublicKey = txt_klpubdrugiejdeszyfr.Text;
        string partnerIV = txt_IVdrugiejdeszyfr.Text;
        string decryptedText = DieffieHellmanEncryptorAES.DecryptText(partnerPublicKey, partnerIV, textToDecrypt);
        txt_odszyfrowany.Text = decryptedText;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pola nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void btn_kopiuj5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_wlasnyklpubdeszyfr.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(txt_wlasnyklpubdeszyfr.Text);
      }
 
    }
 
    private void btn_kopiuj4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_odszyfrowany.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(txt_odszyfrowany.Text);
      }
    }
 
    private void btn_kopiuj3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_zaszyfrowany.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(txt_zaszyfrowany.Text);
      }
    }
 
    private void btn_kopiuj2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (txt_IV.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(txt_IV.Text);
      }
    }
 
    // Zaszyfrowywanie pliku RSA
 
    public void EF_DisplayMyPublicKey()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.publicKey);
      EF_my_public_key_input.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
    public void EF_DisplayMyIV()
    {
      string base64MyIV = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.GetIV());
      EF_iv_input.Text = base64MyIV;
    }
 
    private void EF_browse_file_to_encrypt_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = fileDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string file = fileDialog.FileName;
        EF_file_to_encrypt_path_input.Text = file;
      }
    }
 
    private void EF_submit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EF_DisplayMyIV();
      if (EF_file_to_encrypt_path_input.Text != "" && EF_encrypted_file_path_input.Text != "" && EF_partner_public_key_input.Text != "")
      {
        string fileToEncryptPath = EF_file_to_encrypt_path_input.Text;
        string destinationFolder = EF_encrypted_file_path_input.Text;
        string otherPartyPublicKey = EF_partner_public_key_input.Text;
 
        Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
 
        try
        {
          stopWatch.Start();
          DieffieHellmanEncryptorAES.EncryptFile(otherPartyPublicKey, fileToEncryptPath, destinationFolder);
          stopWatch.Stop();
          MessageBox.Show("Plik zostal zaszyfrowany.\nCzas trwania: " + stopWatch.Elapsed.ToString(@"hh\:mm\:ss"), "Udalo sie");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
        }
 
 
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pola nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void EF_browse_encrypted_file_destination_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog();
      DialogResult result = folderBrowserDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string path = folderBrowserDialog.SelectedPath;
        EF_encrypted_file_path_input.Text = path;
      }
    }
 
    private void EF_copy_my_public_key_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (EF_my_public_key_input.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(EF_my_public_key_input.Text);
      }
    }
 
    private void EF_copy_iv_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (EF_iv_input.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(EF_iv_input.Text);
      }
    }
 
    private void EF_wklej_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EF_partner_public_key_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    //deszyfrowanie
 
    public void DF_DisplayMyPublicKey()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorAES.publicKey);
      DF_my_public_key_input.Text = base64MyPublicKey;
    }
    private void DF_browse_file_to_decrypt_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = fileDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string file = fileDialog.FileName;
        DF_file_path_to_decrypt_input.Text = file;
      }
    }
 
    private void DF_submit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DF_file_path_to_decrypt_input.Text != "" && DF_decrypted_file_path_input.Text != "" && DF_partner_public_key_input.Text != "" && DF_iv_input.Text != "")
      {
        string fileToDecryptPath = DF_file_path_to_decrypt_input.Text;
        string destinationFolder = DF_decrypted_file_path_input.Text;
        string otherPartyPublicKey = DF_partner_public_key_input.Text;
        string otherPartyIV = DF_iv_input.Text;
 
        Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
 
        try
        {
          stopWatch.Start();
          DieffieHellmanEncryptorAES.DecryptFile(otherPartyPublicKey, otherPartyIV, fileToDecryptPath, destinationFolder);
          stopWatch.Stop();
          MessageBox.Show("Plik zostal odszyfrowany.\nCzas trwania: " + stopWatch.Elapsed.ToString(@"hh\:mm\:ss"), "Udalo sie");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
        }
 
 
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pola nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void DF_browse_decrypted_file_destination_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog();
      DialogResult result = folderBrowserDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string path = folderBrowserDialog.SelectedPath;
        DF_decrypted_file_path_input.Text = path;
      }
    }
 
    private void DF_copy_my_public_key_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DF_my_public_key_input.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(DF_my_public_key_input.Text);
      }
    }
 
    private void DF_PartnerKP_wklej_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DF_partner_public_key_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    private void DF_PartnerIV_wklej_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DF_iv_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    private void ET_submit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ET_text_to_encrypt_inputBF.Text != "" && ET_partner_public_key_inputBF.Text != "")
      {
        string textToEncrypt = ET_text_to_encrypt_inputBF.Text;
        string otherPartyPublicKey = ET_partner_public_key_inputBF.Text;
        string encryptedText = "";
        ET_DisplayMyIVBf();
        encryptedText = DieffieHellmanEncryptorBlowfish.EncryptText(otherPartyPublicKey, textToEncrypt);
        ET_encrypted_text_inputBF.Text = encryptedText;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Tekst do zaszyfrowania i klucz publiczny partnera nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void ET_copy_encrypted_text_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ET_encrypted_text_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(ET_encrypted_text_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void ET_copy_my_public_key_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ET_my_public_key_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(ET_my_public_key_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void ET_copy_iv_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ET_iv_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(ET_iv_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ET_partner_public_key_inputBF.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    //deszyfrowanie blowfish
 
    public void DT_DisplayMyPublicKeyBf()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.publicKey);
      DT_my_public_key_input.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
    private void DT_submit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DT_text_to_decrypt_input.Text != "" && DT_partner_public_key_input.Text != "" && DT_iv_input.Text != "")
      {
        string textToDecrypt = DT_text_to_decrypt_input.Text;
        string partnerPublicKey = DT_partner_public_key_input.Text;
        string partnerIV = DT_iv_input.Text;
        string decryptedText = "";
        decryptedText = DieffieHellmanEncryptorBlowfish.DecryptText(partnerPublicKey, partnerIV, textToDecrypt);
        DT_decrypted_text_input.Text = decryptedText;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Tekst do odszyfrowania nie moze byc pusty!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void DT_copy_my_public_key_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DT_my_public_key_input.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(DT_my_public_key_input.Text);
      }
    }
 
    private void DT_copy_decrypted_text_btn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DT_decrypted_text_input.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(DT_decrypted_text_input.Text);
      }
    }
 
    private void DWklej1BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DT_text_to_decrypt_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    private void DWklej2BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DT_partner_public_key_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    private void DWklej3BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DT_iv_input.Text = Clipboard.GetText();
    }
    //szyfrowanie pliku blow
    public void EF_DisplayMyPublicKeyBf()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.publicKey);
      EF_my_public_key_inputBF.Text = base64MyPublicKey;
    }
    public void EF_DisplayMyIVBf()
    {
      string base64MyIV = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.GetIV());
      EF_iv_inputBF.Text = base64MyIV;
    }
 
    private void EF_submitBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EF_DisplayMyIVBf();
      if (EF_file_to_encrypt_path_inputBF.Text != "" && EF_encrypted_file_path_inputBF.Text != "" && EF_partner_public_key_inputBF.Text != "")
      {
        string fileToEncryptPath = EF_file_to_encrypt_path_inputBF.Text;
        string destinationFolder = EF_encrypted_file_path_inputBF.Text;
        string otherPartyPublicKey = EF_partner_public_key_inputBF.Text;
 
        Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
 
        try
        {
          stopWatch.Start();
 
          DieffieHellmanEncryptorBlowfish.EncryptFile(otherPartyPublicKey, fileToEncryptPath, destinationFolder);
          stopWatch.Stop();
          MessageBox.Show("Plik zostal zaszyfrowany.\nCzas trwania: " + stopWatch.Elapsed.ToString(@"hh\:mm\:ss"), "Udalo sie");
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Error");
        }
 
 
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pola nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void EF_browse_file_to_encrypt_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = fileDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string file = fileDialog.FileName;
        EF_file_to_encrypt_path_inputBF.Text = file;
      }
    }
 
    private void EF_browse_encrypted_file_destination_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog();
      DialogResult result = folderBrowserDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string path = folderBrowserDialog.SelectedPath;
        EF_encrypted_file_path_inputBF.Text = path;
      }
    }
 
    private void EF_copy_my_public_key_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (EF_my_public_key_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(EF_my_public_key_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void EF_copy_ivBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (EF_iv_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(EF_iv_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void SzWklej1BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EF_partner_public_key_inputBF.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    //deszyfrowanie pliku Blow
    public void DF_DisplayMyPublicKeyBf()
    {
      string base64MyPublicKey = Convert.ToBase64String(DieffieHellmanEncryptorBlowfish.publicKey);
      DF_my_public_key_inputBF.Text = base64MyPublicKey;
    }
 
 
 
    private void DF_submitBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DF_file_path_to_decrypt_inputBF.Text != "" && DF_decrypted_file_path_inputBF.Text != "" && DF_partner_public_key_inputBF.Text != "" && DF_iv_inputBF.Text != "")
      {
        string fileToDecryptPath = DF_file_path_to_decrypt_inputBF.Text;
        string destinationFolder = DF_decrypted_file_path_inputBF.Text;
        string otherPartyPublicKey = DF_partner_public_key_inputBF.Text;
        string otherPartyIV = DF_iv_inputBF.Text;
 
        Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
 
        try
        {
          stopWatch.Start();
          DieffieHellmanEncryptorBlowfish.DecryptFile(otherPartyPublicKey, otherPartyIV, fileToDecryptPath, destinationFolder);
          stopWatch.Stop();
          MessageBox.Show("Plik zostal zaszyfrowany.\nCzas trwania: " + stopWatch.Elapsed.ToString(@"hh\:mm\:ss"), "Udalo sie");
        }
 
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message, "Uwaga");
          return;
        }
 
 
 
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Pola nie moga byc puste!", "Uwaga");
      }
    }
 
    private void DF_browse_file_to_decrypt_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog fileDialog = new OpenFileDialog();
      DialogResult result = fileDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string file = fileDialog.FileName;
        DF_file_path_to_decrypt_inputBF.Text = file;
      }
    }
 
    private void DF_browse_decrypted_file_destination_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog();
      DialogResult result = folderBrowserDialog.ShowDialog();
      if (result == DialogResult.OK)
      {
        string path = folderBrowserDialog.SelectedPath;
        DF_decrypted_file_path_inputBF.Text = path;
      }
    }
 
    private void DF_copy_my_public_key_btnBF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (DF_my_public_key_inputBF.Text != "")
      {
        Clipboard.SetText(DF_my_public_key_inputBF.Text);
      }
    }
 
    private void DSzWklej1BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DF_partner_public_key_inputBF.Text = Clipboard.GetText();
    }
 
    private void DSzWklej2BF_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DF_iv_inputBF.Text = Clipboard.GetText();
    }
  }
}
 
| Dyskretny sexshop internetowy | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Blog o książkach | | Darmowe Blogi | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Załóż za darmo bloga | | Wklejacz kodów | | Skracacz adresów | | Smutne Opisy |