Kashub's Code Barn - "ssssss"

podświetlone jako text (dodał(a) ssss @ 2022-12-21 17:03:21)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
USE [CDNXL_SICO_LISTOPAD]
GO
/****** Object: Trigger [CDN].[CNT_Zatwierdzanie_MMW_MMP_NaMagazynieGDANSK]  Script Date: 2022-12-21 18:02:33 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:		TKI
-- BLOKADA PW RW ZATWIERDZENIA DLA OSOB BEZ ATRYBUTU 
-- =============================================
ALTER TRIGGER [CDN].[CNT_Zatwierdzanie_MMW_MMP_NaMagazynieGDANSK] 
  ON [CDN].[TraNag]
  after insert, update
AS 
BEGIN
 SET NOCOUNT ON;
 
declare @SPrzed int
declare @SPo int
declare @opeM int
declare @Mag int
declare @DTyp int
declare @OpeZ int
 
select @Sprzed=trn_stan from deleted
select @SPo=trn_stan, @opeM=trn_openumerr, @Mag=trn_MagDNumer, @DTyp=trn_GidTyp, @OpeZ=trn_openumerr from inserted join cdn.OpeKarty on TRN_OpeNumerR=Ope_GIDNumer and TRN_OpeTypM=Ope_GIDTyp
if (@DTyp in (1603,1604))
begin
if ((@SPrzed in (0,1,2)) and (@SPo in (3,4,5)))
begin
 
if (@Mag in (10))
begin
if (@opeM not in (select Atr_Obinumer from cdn.Atrybuty where Atr_AtkId = 91))
begin
	RAISERROR('#CDN_BLAD/# #CDN_1=Brak praw do zatwierdzenia dokumentu magazynowego!/# #CDN_2=Nie masz praw do tego magazynu/# #CDN_3=Zmien magazyn lub popros o zatwierdzenie dokumentu osobe z uprawnieniami/#', 16, 1)
	ROLLBACK TRAN
  SET NOCOUNT ON
  RETURN
 
end 
end
 
END
END
END
| Katalog Sklepów internetowych | | Opony całoroczne | | Opony motocyklowe | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Blogi za darmo | | Skracacz adresów | | Gnieżdżewo | | Opisy GG |