Kashub's Code Barn - "a"

podświetlone jako text (dodał(a) 11 @ 2019-07-20 09:15:32)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <sourcemod>
#include <sdkhooks>
#include <sdktools>
#include <codmod>
#include <codmod_def>
#include <codmod_wpn_id>
#include <codmod_wpn_name>
 
new String:nazwa[] = "Inzynier (Od 1800Lv)";
new String:opis[] = "Posiada dzialko straznicze, ktorego wytrzymalosc i obrazenia rosna wraz z inteligencja";
new bronie = 1<<CSW_P90 | 1<<CSW_P228;
new bronie_druzyn = 0;
new inteligencja = 0;
new zdrowie = 100;
new obrazenia = 0;
new wytrzymalosc = 100;
new kondycja = 100;
 
new bool:ma_klase[65],
	uzyta_klasa[65][2],
	procent_dziala[65];
 
public Plugin:myinfo =
{
	name = "Inzynier (Od 1800Lv)",
	description = "Cod Klasa",
	author = "Linux`",
	version = "1.0",
	url = "http://steamcommunity.com/id/linux2006"
};
public OnPluginStart()
{
	cod_register_class(nazwa, opis, bronie, bronie_druzyn, inteligencja, zdrowie, obrazenia, wytrzymalosc, kondycja);
	HookEvent("player_spawn", OdrodzenieGracza);
}
public OnMapStart()
{
	PrecacheModel("models/items/ammocrate_smg1.mdl");
	PrecacheModel("models/props_combine/bunker_gun01.mdl");
 
	PrecacheSound("weapons/smg1/smg1_fire1.wav");
	PrecacheSound("vehicles/tank_readyfire1.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_bullet1.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_bullet2.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_bullet3.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_hard1.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_hard2.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_box_impact_hard3.wav");
	PrecacheSound("physics/metal/metal_barrel_impact_hard5.wav");
}
public cod_class_enabled(client)
{
	new level = 1800;
	if (cod_get_user_level_all(client) >= level)
	{
		ma_klase[client] = true;
		uzyta_klasa[client][0] = -1;
		uzyta_klasa[client][1] = -1;
		return COD_CONTINUE;
	}
 
	PrintToChat(client, "[COD:MW] Klasa %s dostepna jest po osiagnieciu %i poziomu!", nazwa, level);
	return COD_STOP;
}
public cod_class_disabled(client)
{
	ma_klase[client] = false;
	StopDzialo(client, 1);
}
public cod_class_skill_used(client)
{
	if(uzyta_klasa[client][0] != -1 || uzyta_klasa[client][1] != -1)
		PrintCenterText(client, "Wykorzystales juz moc swojej klasy w tym zyciu!");
	else
	{
		uzyta_klasa[client][0] = CreateEntityByName("hegrenade_projectile");
		if (uzyta_klasa[client][0] != -1)
		{
			if (!cod_get_user_intelligence(client, 1, 0, 0))
				PrintCenterText(client, "Aby dokonczyc stawianie dzialka, uderzaj w jego podstawe nozem!");
 
			new Float:forigin[3];
			GetClientEyePosition(client, forigin);
 
			new Float:fangles[3];
			GetClientEyeAngles(client, fangles);
 
			new Float:iangles[3];
			iangles[1] = fangles[1];
 
			DispatchSpawn(uzyta_klasa[client][0]);
			ActivateEntity(uzyta_klasa[client][0]);
			SetEntityModel(uzyta_klasa[client][0], "models/items/ammocrate_smg1.mdl");
			SetEntityMoveType(uzyta_klasa[client][0], MOVETYPE_STEP);
			TeleportEntity(uzyta_klasa[client][0], forigin, iangles, NULL_VECTOR);
			SetEntProp(uzyta_klasa[client][0], Prop_Data, "m_takedamage", 2);
			SetEntProp(uzyta_klasa[client][0], Prop_Data, "m_iHealth", 200+RoundFloat(cod_get_user_maks_intelligence(client)*1.0));
			SetEntProp(uzyta_klasa[client][0], Prop_Send, "m_usSolidFlags", 12);
			SetEntProp(uzyta_klasa[client][0], Prop_Data, "m_nSolidType", 6);
			SetEntProp(uzyta_klasa[client][0], Prop_Send, "m_CollisionGroup", 1);
			SetEntPropEnt(uzyta_klasa[client][0], Prop_Send, "m_hOwnerEntity", client);
			procent_dziala[client] = 0;
 
			SDKHook(uzyta_klasa[client][0], SDKHook_OnTakeDamage, TakeDamage);
			EmitSoundToAll("physics/metal/metal_barrel_impact_hard5.wav", uzyta_klasa[client][0]);
		}
	}
}
public Action:TakeDamage(ent, &attacker, &inflictor, &Float:damage, &damagetype)
{
	if (!IsValidEntity(ent) || !IsValidClient(attacker))
		return Plugin_Continue;
 
	new owner = GetEntPropEnt(ent, Prop_Send, "m_hOwnerEntity");
	if (!IsValidClient(owner))
	{
		AcceptEntityInput(ent, "Kill");
		return Plugin_Continue;
	}
	if (owner == attacker)
	{
		new String:weapon[32];
		GetClientWeapon(attacker, weapon, sizeof(weapon));
		if(StrEqual(weapon, nazwy_broni[CSW_KNIFE]) && damagetype & (DMG_BULLET| DMG_SLASH))
		{
			if (procent_dziala[owner] >= 100)
			{
				if (uzyta_klasa[owner][1] == -1)
					StartDzialo(ent, owner);
			}
			else
			{
                new String:sound[128];
				Format(sound, sizeof(sound), "physics/metal/metal_box_impact_hard%i.wav", GetRandomInt(1, 3));
				EmitSoundToAll(sound, ent);
 
				procent_dziala[owner] += 4;
				PrintCenterText(attacker, "Zbudowano %i%", procent_dziala[owner]);
			}
		}
 
		return Plugin_Handled;
	}
 
	Format(sound, sizeof(sound), "physics/metal/metal_box_impact_bullet%i.wav", GetRandomInt(1, 3));
	EmitSoundToAll(sound, ent);
	if (damage > float(GetEntProp(ent, Prop_Data, "m_iHealth")))
		StopDzialo(owner, 0);
 
	return Plugin_Continue;
}
public Action:OdrodzenieGracza(Handle:event, String:name[], bool:dontBroadcast)
{
	new client = GetClientOfUserId(GetEventInt(event, "userid", 0));
	if (!IsValidClient(client) || !ma_klase[client])
		return Plugin_Continue;
 
	StopDzialo(client, 1);
	return Plugin_Continue;
}
public Action:StartDzialo(ent, client)
{
	uzyta_klasa[client][1] = CreateEntityByName("hegrenade_projectile");
	if(uzyta_klasa[client][1] != -1)
	{
		if (!cod_get_user_intelligence(client, 1, 0, 0))
			PrintCenterText(client, "Aby wzmocnic moc swojej klasy, zwieksz inteligencje!");
 
		new Float:forigin[3];
		GetEntPropVector(ent, Prop_Send, "m_vecOrigin", forigin);
		forigin[2] += 15.0;
 
		new Float:iangles[3];
		GetEntPropVector(ent, Prop_Data, "m_angRotation", iangles);
 
		DispatchSpawn(uzyta_klasa[client][1]);
		ActivateEntity(uzyta_klasa[client][1]);
		SetEntityModel(uzyta_klasa[client][1], "models/props_combine/bunker_gun01.mdl");
		SetEntityMoveType(uzyta_klasa[client][1], MOVETYPE_FLY);
		TeleportEntity(uzyta_klasa[client][1], forigin, iangles, NULL_VECTOR);
		SetEntProp(uzyta_klasa[client][1], Prop_Data, "m_takedamage", 2);
		SetEntProp(uzyta_klasa[client][1], Prop_Data, "m_iHealth", 200+RoundFloat(cod_get_user_maks_intelligence(client)*1.0));
		SetEntProp(uzyta_klasa[client][1], Prop_Send, "m_usSolidFlags", 12);
		SetEntProp(uzyta_klasa[client][1], Prop_Data, "m_nSolidType", 6);
		SetEntProp(uzyta_klasa[client][1], Prop_Send, "m_CollisionGroup", 1);
		SetEntPropEnt(uzyta_klasa[client][1], Prop_Send, "m_hOwnerEntity", client);
		SDKHook(uzyta_klasa[client][1], SDKHook_OnTakeDamage, TakeDamage);
 
		CreateTimer(2.5, ThinkGun, EntIndexToEntRef(uzyta_klasa[client][1]), TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE);
		EmitSoundToAll("vehicles/tank_readyfire1.wav", uzyta_klasa[client][1]);
	}
 
	return Plugin_Continue;
}
public Action:StopDzialo(client, reset)
{
	if (uzyta_klasa[client][0] > 0 && IsValidEntity(uzyta_klasa[client][0]))
		AcceptEntityInput(uzyta_klasa[client][0], "Kill");
 
	if (uzyta_klasa[client][1] > 0 && IsValidEntity(uzyta_klasa[client][1]))
		AcceptEntityInput(uzyta_klasa[client][1], "Kill");
 
	uzyta_klasa[client][0] = reset? -1: 0;
	uzyta_klasa[client][1] = reset? -1: 0;
 
	return Plugin_Continue;
}
public Action:ThinkGun(Handle:timer, any:ref)
{
	new ent = EntRefToEntIndex(ref);
	if (ent == -1 || !IsValidEntity(ent))
		return Plugin_Continue;
 
	new client = GetEntPropEnt(ent, Prop_Send, "m_hOwnerEntity");
	if (!IsValidClient(client) || !IsValidEntity(uzyta_klasa[client][0]))
	{
		AcceptEntityInput(ent, "Kill");
		return Plugin_Continue;
	}
 
	new Float:forigin[3];
	GetEntPropVector(ent, Prop_Send, "m_vecOrigin", forigin);
	new target = sentry_find_player(client, ent, forigin);
	if (target)
	{
		new Float:iorigin[3];
		GetClientEyePosition(target, iorigin);
 
		new Float:iangles[3];
		GetEntPropVector(ent, Prop_Data, "m_angRotation", iangles);
 
		new Float:x = iorigin[0] - forigin[0];
		new Float:z = iorigin[1] - forigin[1];
		new Float:radians = ArcTangent(z / x);
		iangles[1] = radians * 180.0 / 3.14159;
		if (iorigin[0] < forigin[0])
			iangles[1] -= 180.0;
 
		TeleportEntity(ent, NULL_VECTOR, iangles, NULL_VECTOR);
		forigin[2] += 10.0;
		iorigin[0] = iorigin[0] + GetRandomFloat(-16.0, 16.0);
		iorigin[1] += GetRandomFloat(-16.0, 16.0);
		iorigin[2] += GetRandomFloat(-16.0, 16.0);
 
		new Float:fdistance = GetVectorDistance(forigin, iorigin, false);
		new Float:fpercent = 0.4 / fdistance / 100.0;
 
		new Float:fdifference[3];
		fdifference[0] = forigin[0] + iorigin[0] - forigin[0] * fpercent;
		fdifference[1] = forigin[1] + iorigin[1] - forigin[1] * fpercent - 0.08;
		fdifference[2] = forigin[2] + iorigin[2] - forigin[2] * fpercent;
 
		StworzSprite(fdifference, iorigin, 2500.0);
		EmitSoundToAll("weapons/smg1/smg1_fire1.wav", ent);
 
		static itemid[2];
		if(!itemid[0])
			itemid[0] = cod_get_itemid("Plaszcz Predatora");
 
		if(!itemid[1])
			itemid[1] = cod_get_itemid("Nano Kevlar");
 
		if(cod_get_user_item(target) == itemid[0] && cod_get_user_item(client) != itemid[1])
			cod_inflict_damage(target, client, 4+RoundFloat(cod_get_user_maks_intelligence(client)*0.02), "");
	}
 
	CreateTimer(0.4, ThinkGun, EntIndexToEntRef(ent), TIMER_FLAG_NO_MAPCHANGE);
	return Plugin_Continue;
}
public Action:StworzSprite(Float:origin[3], Float:dest[3], Float:speed)
{
	new ent = CreateEntityByName("env_spritetrail");
	if (ent != -1)
	{
		DispatchKeyValue(ent, "classname", "bullet_trace");
		DispatchKeyValue(ent, "spritename", "materials/sprites/laser.vmt");
		DispatchKeyValue(ent, "renderamt", "255");
		DispatchKeyValue(ent, "rendercolor", "255 255 255");
		DispatchKeyValue(ent, "rendermode", "5");
		DispatchKeyValueFloat(ent, "startwidth", 5.0);
		DispatchKeyValueFloat(ent, "endwidth", 2.0);
		DispatchKeyValueFloat(ent, "lifetime", 240.0 / speed);
		DispatchSpawn(ent);
		SetEntPropFloat(ent, Prop_Send, "m_flTextureRes", 0.05, 0);
 
		new Float:vecVeloc[3];
		MakeVectorFromPoints(origin, dest, vecVeloc);
 
		new Float:angRotation[3];
		GetVectorAngles(vecVeloc, angRotation);
		NormalizeVector(vecVeloc, vecVeloc);
		ScaleVector(vecVeloc, speed);
		TeleportEntity(ent, origin, angRotation, vecVeloc);
 
		new String:tmp[128];
		FormatEx(tmp, sizeof(tmp), "OnUser1 !self:kill::%f:-1", GetVectorDistance(origin, dest, false) / speed);
		SetVariantString(tmp);
 
		AcceptEntityInput(ent, "AddOutput");
		AcceptEntityInput(ent, "FireUser1");
	}
 
	return Plugin_Continue;
}
public sentry_find_player(client, ent, Float:forigin[3])
{
	new Float:iorigin[3], Float:idistance, Float:fdistance = 5000.0;
	new target, hit;
 
	for(new i = 1; i <= MaxClients; i ++)
	{
		if (!IsClientInGame(i) || !IsPlayerAlive(i))
			continue;
 
		if (GetClientTeam(client) == GetClientTeam(i))
			continue;
 
		GetClientAbsOrigin(i, iorigin);
		new Handle:trace = TR_TraceRayFilterEx(forigin, iorigin, 24705, RayType_EndPoint, TraceEntityFilterPlayer, ent);
		if (TR_DidHit(trace))
			hit = TR_GetEntityIndex(trace);
 
		CloseHandle(trace);
		if (i == hit)
		{
			idistance = GetVectorDistance(forigin, iorigin, false);
			if (fdistance > idistance)
			{
				fdistance = idistance;
				target = i;
			}
		}
	}
 
	return target;
}
public bool:TraceEntityFilterPlayer(ent, contents, any:data)
{
	return ent != data;
}
| Sklepy internetowe | | Opony całoroczne | | Opony specjalne | | Skracacz linków | | Blog o książkach | | Przenieś bloga z onetu | | Kody programów | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |